Peraduan Kongsi Kredit Tempatan

Peraduan Kongsi Kredit Tempatan ("Peraduan") adalah dianjurkan oleh Idottv Sdn. Bhd. & Sedania Innovator Bhd ("Penganjur"). Dengan menyertai Peraduan ini, Pelanggan (seperti yang dirujuk) dengan ini bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Peraduan ini.

Terma & Syarat:

1. Tempoh peraduan (“Tempoh Peraduan”) bermula pada 12.10 pagi 7hb April 2016 hingga 11.59 malam 8hb Mei 2016.

2. Peraduan ini terbuka kepada semua pelanggan baru dan sedia ada Celcom, Tune Talk & Maxis. (“Pelanggan”).

3. Kumpulan atau orang yang tidak layak untuk menyertai peraduan ini adalah seperti berikut:

a. Pekerja tetap dan/atau pekerja kontrak Penganjur (termasuk semua syarikat atau sekutu pihak Penganjur) dan ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibubapa, abang dan kakak, termasuk pasangan);

4. Tiada bukti pembelian diperlukan untuk menyertai peraduan ini.

5. Bagi melayakkan diri untuk menyertai peraduan ini, Pelanggan harus:

a. Berjaya melaksanakan 4 (empat) Pindah Kredit Tempatan (“SMS Pindah Kredit’) dalam masa sebulan.

b. Akaun haruslah aktif (masih sah dari tarikh luput) dan layak untuk membuat pindahan kredit semasa tempoh peraduan.

c. Kelayakan membuat pindahan kredit bergantung sepenuhnya kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak telco yang berkenaan.

6. Pelanggan yang layak akan dipilih secara rawak pada tamat tempoh peraduan dan akan manjadi pemenang (‘Pemenang’)

a. Pemenang-pemenang akan dihubungi melalui SMS atau telefon  untuk menjawab satu soalan dalam masa 2 minggu dari tarikh tamat peraduan

b. Pemenang-pemenang tidak akan dihubungi pada hari minggu atau cuti umum.

c. 1 (satu) Tune Talk atau Celcom atau Maxis akaun layak untuk dipilih sebagai Pemenang sekali sahaja sepanjang tempoh peraduan.

d. Pemilihan pemenang adalah muktamad dan tiada sebarang aduan akan dilayan.

7. Pemenang-pemenang yang telah menjawab soalan dengan betul akan menerima hadiah (‘Hadiah’’).

a. Jumlah keseluruan unit hadiah adalah 1,020 (Satu Ribu dan Dua Puluh) dan bernilai RM10 bagi setiap 1000 keping KFC baucer, 10 unit Samsung Gear S2 Smartwatch bernilai RM1,399 setiap satu dan 10 unit Ipad Mini 2 bernilai RM1,049 setiap satu sepanjang tempoh peraduan.

b. Hadiah tidak boleh ditukar milik, ditukar ganti dan bergantung kepada stok sedia ada. Pihak Penganjur berhak menukar atau menggantikan hadiah yang ditawarkan dengan hadiah lain yang bersamaan nilai setelah diambil kira oleh Pihak Penganjur sebagai sesuai.

8. Keputusan dari Pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan. 

9. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab bagi apa-apa tuntutan oleh Pelanggan atau pihak ketiga tuntutan atau kerugian dalam apa alam semula jadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan , punitif , secara tidak langsung , khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan lain dan apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan apa-apa alam semula jadi, termasuk langsung, , pihak ketiga, turutan atau kerosakan yang lain akibat daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini.

10. Pihak Penganjur menafikan sebarang liabiliti bagi kerugian atau kerosakan kepada harta atau apa-apa kecederaan atau kehilangan nyawa akibat daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan dalam Peraduan ini hendaklah atas risiko Pelanggan itu sendiri.

11. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana penyertaan sekiranya Pelanggan melanggar mana-mana terma dan syarat Peraduan ini. Walau apa pun di atas, Penganjur berhak untuk menolak mana-mana penyertaan Pelanggan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberi sebarang alasan.

12. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pelanggan itu terhalang daripada mengambil bahagian dalam Peraduan ini, akibat daripada sekatan teknikal tertentu atau batasan lain atau force majeure termasuk tetapi tidak terhad kepada arahan peraturan dan / atau kerajaan, bencana alam dan lain-lain.

13. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang perbelanjaan dan kos termasuk perbelanjaan yang berkaitan dengan atau akibat daripada penyertaan Kempen ini.

14. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlak mereka , untuk menggunakan nama, gambar , suara atau video rakaman dan penyertaan daripada Pelanggan untuk tujuan publisiti, pengiklanan, perniagaan , Pihak Penganjur menafikan sebarang waranti atau liabiliti bagi kebolehdagangan dan kesesuaian hadiah dalam Peraduan ini. Waranti berkenaan untuk hadiah adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang diberikan oleh pengilang atau pembekal hadiah (jika ada).

15. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

16. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya tidak diterima atau kelewatan pemberitahuan kepada Pemenang.

17. Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk mengubah suai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini sekiranya ia tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, gangguan atau kerosakan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan oleh virus komputer, pepijat, campur tangan tanpa izin , penipuan, kegagalan teknikal , atau apa-apa sebab di luar kawalan Penganjur, walaupun selepas usaha terbaik Penganjur, atau apa jua sebab tanpa keperluan untuk mendedahkan sebab tersebut.

18. Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan mana-mana Pelanggan yang didapati atau disyaki menyalahgunakan proses penghantaran Peraduan. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggantung mana-mana penyertaan Pelanggan yang ia semunasabahnya disyaki telah melanggar atau dilanggar mana-mana terma dan syarat umum .

19. Semua pertanyaan berhubung dengan Peraduan di atas boleh diajukan kepada Khidmat Pelanggan ShareShare dengan menghantar e-mel kepada share_support@sedaniainnovator.com .

20. Semua Pelanggan yang mengambil bahagian dalam Peraduan ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di sini bersama-sama terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan Penganjur ', apabila diubah, sehingga di dalam ini dan apa-apa keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat akan dilayan.

21. Jika terma & syarat diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada Bahasa Inggeris, sekiranya berlaku apa-apa konflik atau percanggahan di antara terma dan syarat yang ditetapkan dalam versi Bahasa Inggeris dan bahasa yang lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

22. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan oleh undang-undang Malaysia dan pelanggan bersetuju tanpa syarat kepada bidang kuasa tidak eksklusif Malaysia.

23. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan, menggubah, menggantung mana-mana bahagian di dalam Terma dan Syarat ini tanpa sebarang notis kepada pelanggan seperti yang tertera di sini dan pelanggan hendaklah terikat untuk mematuhi, melaksanakan dan mematuhi terma-terma dan syarat di dalam ini dan apa-apa pindaan yang berkenaan.